Odstoupení od kupní smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy
  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost FASHION FILM PRODUCTION s.r.o., se sídlem Úvoz 425/59, Brno, 602 00, IČO 26231620, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C …… a to na e-mailové adrese: angelika@miraclemineral.cz, formou jednostranného právního jednání. Můžete za tímto účelem použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. K dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.
  2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu: FASHION FILM PRODUCTION, Devonská 1223/9, Praha 5, 152 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující rovněž odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.